۱۳۸۹ شهریور ۹, سه‌شنبه

12 شهریور روز سبز ایران زمین

مصدق : ملت ایران هرگز به شرایطی که با استقلال سیاسی و اقتصادی و بشرافت ملی آن سازگار نباشد تن در نخواهد داد

خدایا هر بلایی را از کشورهای مسلمان جهان دور کن چون اگه اتفاقی واسه اونا بیافته ما باید پولشو بدیم

خدایا هر بلایی را از کشورهای مسلمان جهان دور کن چون اگه اتفاقی واسه اونا بیافته ما باید پولشو بدیم
ایرانیان هم درد

۱۳۸۹ مرداد ۲۴, یکشنبه

سوالی از رهبران جنبش سبز:کدام را انتخاب میکنید؟آزادی یا جمهوری اسلامی


یک سوال تکراری از رهبران جنبش سبز (آقایان موسوی، کروبی، خاتمی و ...)
کمی فکر کنید عزیزان
ملت سبز دیگر زیر بار ظلم و جور جمهوری خود خوانده اسلامی نخواهد رفت.
به راستی پس از این همه جنایت جمهوری اسلامی (غیر اسلامی)، کدام راه را انتخاب میکنید ؟
آزادی یا جمهوری اسلامی؟

۱۳۸۹ مرداد ۲۳, شنبه

شعري که نام فزوغ فرخزاد را از ليست کتاب شاعران معاصر حذف کرد

بر روی ما نگاه خدا خنده می زند،
هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ایم.
زیرا چو زاهدان سیه كار خرقه پوش،
پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم
پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود،
بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا.

نام خدا نبردن از آن به كه زیر لب،
بهر فریب خلق بگوئی خدا خدا.

ما را چه غم كه شیخ شبی در میان جمع،
بر رویمان ببست به شادی در بهشت.

او می گشاید … او كه به لطف و صفای خویش،
گوئی كه خاك طینت ما را ز غم سرشت.

توفان طعنه، خنده ی ما را ز لب نشست،
كوهیم و در میانه ی دریا نشسته ایم.

چون سینه جای گوهر یكتای راستیست،
زین رو بموج حادثه تنها نشسته ایم.

مائیم … ما كه طعنه زاهد شنیده ایم،
مائیم … ما كه جامه تقوی دریده ایم؛

زیرا درون جامه بجز پیكر فریب،
زین هادیان راه حقیقت، ندیده ایم!

آن آتشی كه در دل ما شعله می كشید،
گر در میان دامن شیخ اوفتاده بود؛

دیگر بما كه سوخته ایم از شرار عشق،
نام گناهكاره رسوا! نداده بود.

بگذار تا به طعنه بگویند مردمان،
در گوش هم حكایت عشق مدام! ما.

“هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است در جریده عالم دوام ما

۱۳۸۹ مرداد ۲۰, چهارشنبه

تَوَرُم ماهیانه

تورم را به دریا انداختم

ماهی .....

ماهی است که نیست

تورم را بالا کشیدم

و سنگینی و گرانی را

در آن کشیدم

مبهوت !

که ماهیها به تورم شده اند

یا

من به تَوَرُم ماهیانه دچار شده ام ؟


جوهر