۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

رييس جمهور ما خوشگله، عين پشگله

رييس جمهور ما خوشگله، عين پشگله محسن سبزپوش هلند وقتي نگاهش مي کنم تنها واژه اي که مي تواند حال مرا توصيف کند افتخار است. افتخار از اينکه چنين فردي نماينده ي ملت ماست وجودم را از لذت به ارتعاش در مي آورد. مردي که همه ي زيبايي ها در ظاهر و باطنش متبلور شده است. اسطو...ره ي صداقت و شهامت. مردي که بارها و بارها با سعه ي صدر با صندلي هاي خالي سخن گفت ، مردي که بر گردن کوروش کبير چفيه انداخت، بر گردن خودش شال سبز، بر گردن مردم راي دزديده شده شان را. و آزادي مطلق را براي مملکت به ارمغان آورد…او را بي گمان مي توان سلطان انکار دانست. او وجود بحران ومخالفت ومشکلات را انکار مي کند، وجود شکنجه و زندان سياسي را انکار مي کند. وجود تورم و گراني و بي کاري را انکار مي کند ،وجود فرار مغزها را انکار مي کند، وجود گشت ارشاد را انکار مي کند ،وجود سنگسار را انکار مي کند، وجود هلوکاست را انکار مي کند ، وجود يازده سپتامبر را انکار مي کند ،وجود خورشيد را در آسمان انکار مي کند.او با چنان قدرتي رو به دوربين مي کند وبا آن لبخند زيبا و مليح همه چيز را از بيخ انکار مي کند که آدمي را به شگفتي مي اندازد.او بي گمان بزرگترين مرد تاريخ سياسي ايران است. او براي اولين بار به جهانيان ثابت کرد که التزام به حقيقت و راستي هيچ لزومي ندارد .هرچه خواستيد بگوييد ، بگذاريد بر روي کله ي شنوندگان شاخ سبز شود. هرچه خواستيد بگوييد، از ممه و لولو ، از زنبيل ،از آمار هردمبيل، از غني سازي در زير زمين ، از خوشحالي مردم ايران زمين.او را بي گمان بايد پدر تئوري ” گور پدر شعور مردم ” ناميد.او توي روز روشن توي روي شما نگاه مي کند و هرچه خواست مي گويد. کدام سياستمداري را مي شناسيد که چنين قدرتي را داشته باشد؟محموت اهمدي نژاد، سياستمدار بي بديلي است. مردي که از دايره ي خرد و استتنتاج و تفکر بشري خارج شده و به هيچ چيز التزام ندارد. آيا تا به حال از خودتان پرسيده ايد چرا اين مرد بزرگ همواره انگشتي در سوراخ دماغ دارد؟براي او، حقيقت مثل يک عن دماغ است . او فرزانه اي است که کل حقيقت را چون عن دماغي از سر انگشت مي پراند.ايا هرگز از خود پرسيده ايد که چرا زيپ شلوارش هميشه باز است؟براي اينکه براي او دنيا جايي است که بي دقدقه مي توان به آن شاشيد..آيا هرگز از خود پرسيده ايد که چرا کاپشن او همواره جر خورده است؟ پاسخ را به فهم خودتان واگذار مي کنيم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر