۱۳۹۱ فروردین ۲۵, جمعه

روحانیون سربار و انگل و مفتخوار

تا زمانی که جامعه شغل شرافتمندانه ای برای روحانیون پیدا نکند،
این گروه مفتخوار، سربار و انگل اجتماع انسان خواهد بود
"کارل مارکس"

۱ نظر: