۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

آذربایگان بدون شورای هماهنگی مقابل دیکتاتوربه پا خواسته.وقت آنست تهران وقت آنست ایران ماهم به پا خیزیم

دوستان و همراهان جنبش سبز و آزادی خواه ، آذربایگان با تمام قوا در حرکت است، آنها بدون داشتن شورای هماهنگی و با تعصب و تعهدی که به ایران و سرمایه های آن داشتند مبارزات خود را علیه نظام خودکامه آغاز نمودند و پا را از این نیز فراتر گذاشتند و شنبه هر هفته را روز خشم آذربایجان اعلام کردند. آن روزهایی که تهران برای رسیدن به دمکراسی دست به تظاهرات گسترده زده بود نیروهای حکومتی با تمام قوا به سرکوب جنبش مشغول بود و از هیچ ظلمی بر مردم معترض چشم پوشی نکرد.آن روزها ما تنها بودیم
چه کشته ها که ندادیم و چه تجاوزها که نکردند.اما امروز هم میهنانمان در آذربایگان هم پیمان شدند برای راه آزادی.دیگر وقت آن رسیده آستینها را بالا بزنیم و تصمیمی بگیریم برای آزادی . امروز روز خشم ایران است برای رهایی از چنگال دیکتاتور.آیا وقت آن نرسیده که دوباره همتی کنیم برای آزادی ایرانمان...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر